Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

 

Congres: It's all about Down, 26 Januari 2014

Een presentatie over mijn ervaringen met Leespraat. Met dank aan Jimmy Creed en Boaz Bakker.

Georganiseerd door Stichting de Upside van Down.

Een presentatie waarbij ik niet de methode Leespraat uitleg in 45 minuten maar wel een aantal ervaringen "Hoe je Leespraat kunt toepassen" deel die ik heb opgedaan de afgelopen jaren. Met als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren.

Apeldoorn, 26 Januari 2014. Een volle zaal van zo'n honderd mensen die naar mijn presentatie kwamen kijken en luisteren. Achteraf werden er vragen gesteld en verschillende ouders spraken me nog aan na de presentatie. Leuk te horen dat Boaz en Jimmy een inspiratie zijn voor mensen om met Leespraat van start te gaan of om het weer eens serieus op te pakken.

Leespraatcongres.001

Leespraatcongres.003

Leespraatcongres.004

Jimmy Creed 6 jaar oud.

Leespraatcongres.006

Boaz Bakker 4 jaar oud.

Leespraatcongres.008

Boaz Bakker 4 jaar oud.

Leespraatcongres.010

Leespraatcongres.011

Jimmy Creed 6 jaar oud.

 Leespraatcongres.013

Leespraatcongres.015

Leespraatcongres.018

Leespraatcongres.020

Leespraatcongres.022

de bloem van Leespraat

Leespraatcongres.023

 

Leespraatcongres.024

www.stichtingscope.nl

Leespraatcongres.025

Leespraat Facebookpagina

Pinterest

 

 

It's all about Down 

Apeldoorn, 26 Januari 2014

auditorium1

Waar­schijn­lijk ligt u net als heel veel ouders van een kind met Down­syn­droom niet meer wak­ker van dat Down­syn­droom zelf. Maar wel over even­tu­e­le medi­sche pro­ble­men en de toe­komst: Hoe moet dat met gezond­heid, zelf­stan­dig­heid, ont­wik­ke­ling, com­mu­ni­ca­tie, opvoe­ding, school­keu­ze, leren, wer­ken, wonen, vrije tijd etc.

Ook heb­ben we alle­maal wel eens pro­ble­men met “de bui­ten­we­reld”. Die vreem­de of mis­plaatste opmer­kin­gen maakt. Niet snapt dat Down geen ramp is. Maar ook geen sine­cu­re. Dat het om heel veel geduld en inle­vings­ver­mo­gen vraagt. Maar soms ook je hart samen­knijpt van lief­de en geluk. Een erva­ring waar we het alle­maal wel eens moei­lijk mee heb­ben en niet weten hoe er mee om te gaan.

Op dit con­gres ont­moet u men­sen die dat ook erva­ren. Die u snap­pen. In uw trots én in uw zoek­tocht. Waar u erva­rin­gen kunt delen, infor­ma­tie kunt inwin­nen en kunt luis­te­ren naar spre­kers. Het wordt een dag waar­op ouders elkaar (opnieuw) kun­nen ont­moe­ten. Met niet alleen de moge­lijk­heid om bij te pra­ten en erva­rin­gen uit te wis­se­len, maar ook en voor­al te erva­ren, te leren en ideeën en inspi­ra­tie op te doen.
 
Naast gezel­li­ge ruim­tes om elkaar te ont­moe­ten en bij te klet­sen, is er een info­markt en zijn er heel veel work­shops en lezin­gen waar­voor je je kunt inschrij­ven over wat ouders van een kind met down bezig houdt. Van jong tot oud. Van com­mu­ni­ca­tie tot school­keu­ze, van dag­be­ste­ding tot wonen. Met spre­kers die echt iets te ver­tel­len heb­ben!

College Tour
met kin­der­arts Michel Weijerman 

Communicatie: Hans van Balkom 

Babygebaren: Desiré de Wild van der Parre 

Leespraat: Christien van Citters

Positief opvoeden: Tischa Neve 

Wonen: John Buitenhuis en Thomashuizen

Dagbesteding/werken: Jair Wassink, Marielle Kloosterman, Jeroen van der Veen

Onderwijs: Merijn de Priester en Silvie Warmerdam


Infomarkt met infor­ma­tie over en aan­bie­ders van spor­ten, vakan­tie, speel­goed etc.

 

Stichting de Upside van Down

Het kind met het Syn­droom van Down heeft een ima­go­pro­bleem. Kin­de­ren met Down­syn­droom zijn wel­is­waar vro­lijk en muzi­kaal vol­gens de alge­meen heer­sen­de opi­nie maar heb­ben vaak ook veel medi­sche zorg nodig en kun­nen las­tig zijn. Maar is dat eigen­lijk wel zo?

De laat­ste jaren is er zowel op medisch gebied als op het gebied van ken­nis over de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren met Down­syn­droom gro­te­voor­uit­gang geboekt. Hier­door gaan kin­de­ren met Down­syn­droom nu vaker naar het regu­lie­re onder­wijs en vin­den sta­ges en werk­plek­ken in de "nor­ma­le" maat­schap­pij. Helaas heeft de beeld­vor­ming rond­om Down­syn­droom geen gelij­ke tred gehou­den met deze posi­tie­ve­ont­wik­ke­ling. Door onbe­grip en onwe­tend­heid krij­gen kin­de­ren met het Syn­droom van Down vaak niet de kan­sen die zij ver­die­nen.

 

Door de posi­tie­ve kant van Down­syn­droom cen­traal te stel­len streeft de stich­ting naar meer begrip, accep­ta­tie en bewust­wor­ding bin­nen de maat­schap­pij.

https://www.deupsidevandown.nl/nieuws/congres-2014/christien-van-citters/