Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

 

It's all about Down 

Apeldoorn, 26 Januari 2014

auditorium1

Waar­schijn­lijk ligt u net als heel veel ouders van een kind met Down­syn­droom niet meer wak­ker van dat Down­syn­droom zelf. Maar wel over even­tu­e­le medi­sche pro­ble­men en de toe­komst: Hoe moet dat met gezond­heid, zelf­stan­dig­heid, ont­wik­ke­ling, com­mu­ni­ca­tie, opvoe­ding, school­keu­ze, leren, wer­ken, wonen, vrije tijd etc.

Ook heb­ben we alle­maal wel eens pro­ble­men met “de bui­ten­we­reld”. Die vreem­de of mis­plaatste opmer­kin­gen maakt. Niet snapt dat Down geen ramp is. Maar ook geen sine­cu­re. Dat het om heel veel geduld en inle­vings­ver­mo­gen vraagt. Maar soms ook je hart samen­knijpt van lief­de en geluk. Een erva­ring waar we het alle­maal wel eens moei­lijk mee heb­ben en niet weten hoe er mee om te gaan.

Op dit con­gres ont­moet u men­sen die dat ook erva­ren. Die u snap­pen. In uw trots én in uw zoek­tocht. Waar u erva­rin­gen kunt delen, infor­ma­tie kunt inwin­nen en kunt luis­te­ren naar spre­kers. Het wordt een dag waar­op ouders elkaar (opnieuw) kun­nen ont­moe­ten. Met niet alleen de moge­lijk­heid om bij te pra­ten en erva­rin­gen uit te wis­se­len, maar ook en voor­al te erva­ren, te leren en ideeën en inspi­ra­tie op te doen.
 
Naast gezel­li­ge ruim­tes om elkaar te ont­moe­ten en bij te klet­sen, is er een info­markt en zijn er heel veel work­shops en lezin­gen waar­voor je je kunt inschrij­ven over wat ouders van een kind met down bezig houdt. Van jong tot oud. Van com­mu­ni­ca­tie tot school­keu­ze, van dag­be­ste­ding tot wonen. Met spre­kers die echt iets te ver­tel­len heb­ben!

College Tour
met kin­der­arts Michel Weijerman 

Communicatie: Hans van Balkom 

Babygebaren: Desiré de Wild van der Parre 

Leespraat: Christien van Citters

Positief opvoeden: Tischa Neve 

Wonen: John Buitenhuis en Thomashuizen

Dagbesteding/werken: Jair Wassink, Marielle Kloosterman, Jeroen van der Veen

Onderwijs: Merijn de Priester en Silvie Warmerdam


Infomarkt met infor­ma­tie over en aan­bie­ders van spor­ten, vakan­tie, speel­goed etc.