Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

 

Leren rekenen met De Rekenlijn, rekenvoorbereiding.

Rekenen wordt over het algemeen gezien als een te abstract en moeilijk vakgebied voor kinderen met Downsyndroom. Wanneer men echter het kind vanaf jonge leeftijd op een leuke manier introduceert in de wereld van tellen en getallen, zal een kind de motivatie en vaardigheden ontwikkelen om later ‘echt’ te leren rekenen.
Oudere peuters en kleuters kunnen gaan oefenen in de tien deelvaardigheden van het voorbereidend rekenen:

  • 1.  Globale aantallen herkennen
  • 2.  Cijfers herkennen
  • 3.  Tellen en terugtellen
  • 4.  Volgorde van de getallen
  • 5.  Aftellen van hoeveelheden
  • 6.  Vergelijken van hoeveelheden, evenveel-meer-minder
  • 7.  Splitsen van kleine aantallen met concrete voorwerpen
  • 8.  Ruimtelijke begrippen en rangtelwoorden
  • 9.  Cijfers schrijven
  • 10. Seriëren

Op www.stichtingscope.nl vind je meer informatie over de cursus rekenvoorbereiding en de rekenlijn tot 10.

Het makat neit zoevel uit in wleke vrolgode de letrtes van een worod satan. Als de eestre en de ltatsae letetr op de jsitue paatls saatn kun je de mesete wreoodn zednor peobmerln leezn. Dit kmot ddaorot je henresen geen aarpte ltretes leezn, maar hlee woredon. Lseepaart is een mtedohe die gbeasreed is op het aalneren van hlee wreoodn.

Leespraat: een doorgaande lijn naar lezen en praten

Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het praten. 
De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. Het visuele kanaal functioneert echter doorgaans veel beter.

In plaats van het leren lezen via het spellen van woorden, zoals gebruikelijk in groep 3 van de basisschool, leren kinderen direct de hele woorden herkennen. Ze zien het in eerste instantie net zoals ze een plaatje herkennen. Je neemt hiervoor woorden uit de belevingswereld van het kind.
Als een kind circa 50 woorden kent kan het al een eigen gemaakt boekje lezen. Vanaf dat punt kan stapsgewijs naar een meer analytische benadering toe gewerkt worden.
Het kind leert beginletters herkennen en ziet overeenkomsten tussen lettergrepen en andere woorddelen. Op deze manier leert het geleidelijk aan ook nieuwe woorden lezen.

Waar in het gewone onderwijs het lezen pas komt nadat het kind zijn spreektaal praktisch volledig ontwikkeld heeft, wordt bij de methode Leespraat begonnen op het moment dat het kind de eerste woordjes gaat zeggen en loopt het aanbieden van leeswoorden en zinnetjes steeds een klein stapje vooruit op wat het kind al zelf kan zeggen. Belangrijk is dat de woorden en zinnen functioneel zijn in het leven van het kind.

Door het oefenen met leeswoorden zal een kind meer gaan praten, woorden gemakkelijker kunnen oproepen, langere zinnetjes gaan maken, en beter verstaanbaar gaan praten. Zo gauw het kind kennis van de letters en klanken heeft kan aan de uitspraak van specifieke woorden gewerkt gaan worden. De methode van het globaal lezen is daarom bij uitstek geschikt als logopedisch hulpmiddel.

Wanneer het kind naar school gaat zal het veel voordeel hebben van zijn vaardigheid in het lezen. Het kan bijvoorbeeld in de kring vertellen wat het dit weekend heeft gedaan met behulp van een geschreven briefje van thuis. De school zal een positieve indruk krijgen van de leerbaarheid van het kind. In groep 3 zal het kind zonder veel moeite met de reguliere methode mee kunnen doen.

www.stichtingscope.nl

Mei 2011. In dit filmpje zie je Liam Creed (5 jaar) die de namen van de kinderen uit zijn groep voorleest. Hij herkent de woordbeelden omdat de namen op de stoelen in de klas staan.