Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

De VIM (oorspronkelijke afkorting: Vereniging voor een geïntegreerde opvoeding van kinderen met downsyndroom) is opgericht in 1986 door ouders en onderwijsgevenden en is een vereniging van ouders, leerkrachten en eenieder die zich betrokken voelt bij de inclusie van kinderen met downsyndroom in het regulier primair en voortgezet onderwijs. In onze visie is inclusie

in het regulier onderwijs de opstap voor een samenleving waarin participatie van mensen met downsyndroom vanzelfsprekend is. Steeds meer kinderen beginnen hun schooltijd in het reguliere basisonderwijs en doorlopen de basisschool tot en met groep 8. Daarnaast neemt de deelname van kinderen met downsyndroom aan het regulier voortgezet onderwijs gestaag toe.

Het is voor de VIM zaak om ouders samen met leerkrachten te laten zoeken naar goede vormgeving en inhoud van inclusie.De VIM organiseert studiedagen en een jaarcongres voor ouders en professionals in samenwerking met het Seminarie voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht en verzorgt informatie- en lesmateriaal voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast werken wij intensief samen met andere organisaties op het gebied van downsyndroom en inclusief onderwijs.

De VIM streeft naar een inclusieve samenleving, waarvan mensen met downsyndroom vanzelfsprekend deel uitmaken. De VIM ziet het onderwijs als de basis om inclusie te bereiken. We richten ons op versterking van de kinderen met downsyndroom, de positie van ouders en op samenwerking met het onderwijsveld. Wanneer alle kinderen, met of zonder een handicap, inclusief onderwijs hebben genoten, zijn zij als volwassenen in staat in een inclusieve samenleving te functioneren.

Onder een inclusieve samenleving verstaan we een samenleving waarin mensen met andere mogelijkheden vanzelfsprekend een gelijkwaardige positie innemen. Voor het onderwijs betekent het dat kinderen op een ‘reguliere’ school even welkom zijn als ieder ander kind en dat het onderwijs in staat is voor alle kinderen een optimale leeromgeving te creëren. Integratie in het basisonderwijs lukt in een toenemend aantal gevallen, maar is nog geen gelopen race. Voor het VO is er veel werk aan de winkel, daar is succesvolle inclusie eerder uitzondering dan regel.

 

Kortom:

  • De VIM richt zich op het bewerkstelligen van inclusie van mensen met downsyndroom
  • Kiest onderwijs als het voertuig om tot een inclusieve samenleving te komen
  • Richt zich op versterking van de positie van ouders
  • Werkt samen met het onderwijsveld en organisaties op het gebied van downsyndroom en inclusief onderwijs.
  • Voert actie naar politiek en ministerie

 

www.vim-online.nl